Potek ocenjevanja in strokovna komisija

Prijave bo pregledala strokovna komisija, ki bo v postopek izbora lahko vključevala tudi zunanje strokovnjake z različnih tehnoloških in poslovnih področij.

Ocenjevalna strokovna komisija bo prijave vrednotila po naslednjih kriterijih:

  • izvirnost ideje,
  • stopnja  novosti,
  • obstoječa stopnja oz. možnost komercializacije (tržna privlačnost ideje),
  • praktična in uporabna izvedljivost,
  • stopnja izvedbe in dodelanosti,
  • ekonomski učinki,
  • neposredni družbeni učinki.

Postopek ocenjevanja bo dvofazni. V prvi fazi bo vsaka prijava individu­alno ocenjena s treh vidikov – tehnološkega, inovacijsko-podjetniškega ter poslovnega vidika. Komisija bo najprej pregledala prijavni obrazec z vsemi priponkami (dodatna gradiva, skice, slike ipd.), zato je zelo pomembno, da je prijava napisana čitljivo in razumljivo. V priponke prijavitelj dodaja tisto dokumentacijo, ki dodatno pojasni in poda vse podrobnejše informacije o inovaciji, po navodilih v spletnem obrazcu. Ocenjevalci si bodo pri ocenjevanju prijav pomagali tudi z dodatnimi informacijami o prijavi/prijavitelju, ki so javno dostopne. V okviru prve faze ocenjevanja bo komisija izbrala 45 inovacij, ki se bodo predstavili na 10. Slovenskem forumu inovacij.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni predvidoma do 25. oktobra 2015 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu. Prijavitelji se zavezujejo, da obvestila o izboru ne bodo javno komunicirali preden tega ne bo storil organizator prireditve.

V drugi fazi ocenjevanja bo imelo vseh 45 izbranih avtorjev inovacij možnost osebne predstavitve pred posebno komisijo, ki bo odločila o prejemnikih posebnih priznanj. Osebne predstavitve pred komisijo bodo predvidoma potekale v drugem tednu novembra. Pred tem se vseh 45 avtorjev inovacij udeleži 2-dnevne priprave na učinkovito predstavitev inovacije v 90 sekundah, ki je obvezna.

Ocenjevalna strokovna komisija si pridržuje pravico, da zavrne ne­popolne, neustrezne ali kako drugače neprimerne pri­jave brez soglasja prijavitelja. Ocenjevalna strokovna komisija lahko izloči prijavitelja, ki krši pogoje sodelovanja, posreduje lažne ali zavajajoče podatke, ali kako drugače krši in­tegriteto nabora. Zavrnitev ali izločitev izvede ocenjevalna strokovna komisija avtonomno in o tem ni zavezana obvestiti prijavitelja. Odločitev ocenjevalne strokovne komisije je dokončna, brez možnosti pritožbe.