Slovarček izrazovPripravili smo vam mini slovarček, ki vsebuje najbolj značilne izraze s področja inovativnosti, ki jih najdete v strokovni literaturi ali na spletu.

Angleški izrazSlovenski izrazRazlaga
A-labeled brand  vrhunska blagovna znamka   
accidental discovery naključno odkritje  
access to license  licenčen dostop   
after-sales service poprodajne storitve  
application for a patent patentna prijava  
apply for a patent prijaviti patent, vložiti patentno prijavo  
attorney zastopnik oseba, ki zastopa prijavitelja v postopkih, ki jih urad vodi v zvezi s pravicami industrijske lastnine in je vpisana v ustrezni register na uradu
brand znamka pravno varovan znak za razlikovanje blaga oz. storitev iste ali podobne vrste v gospodarskem prometu  
brand marketing trženje blagovne znamke  
brand name zaščiteno ime izdelka, trgovsko ime, komercialno ime, znak kakovostnega izdelka  
branded articles izdelki z zaščitnim znakom  
budget and financial assumptions proračunska in finančna predvidevanja   
business angels  poslovni angeli   
business information service poslovna informacijska služba  
business model poslovni model  
business planning poslovno načrtovanje  
business start-up ustanoviti podjetje, začeti dejavnost  
business to business (B2B)  poslovanje med podjetji   
business to consumer (B2C)  poslovanje podjetja s končnimi kupci   
buy-out odkupiti, izplačati druge lastnike  
commercial launch  uvedba na trg  
commercial product tržni proizvod  
commercial prospect tržni potencial  
commercial service komercialne storitve  
competing art stanje konkurenčne  tehnike  
copyright avtorske pravice  
direct sales  direktna prodaja   
design model pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo
design patent zaščiteni model; s patentom zaščitena, zavarovana oblika  
design registration registracija modela  
disclosure of invention objava,razkritje izuma; javnost (patentiranega) izuma  
disclosure risk tveganje razkritja  
discount calculation  izračun diskontne stopnje   
discount rate  diskontna stopnja   
distribution channels  distribucijske poti   
end-user  končni uporabnik   
European Patent Office (EPO) Evropski patentni urad izvršilni organ Evropske patentne organizacije; njegova naloga je podeljevanje evropskih patentov
European Patent Organization (EPO) Evropska patentna organizacija mednarodna organizacija s sedežem v Münchnu, ki zagotavlja enoten postopek podeljevanja patentov, njen izvršilni organ je EPU
existing solutions  obstoječe rešitve   
exit possibilities  možnosti za izstop (iz investicije)   
exploit uporabiti, uporabljati, izkoriščati  
exploitation    izkoriščanje  
exploitation activities dejavnosti izkoriščanja, aktivnosti pri izkoriščanju  
food labeling regulations  predpisi za označevanje hrane    
freedom to operate analysis  patentna poizvedba   
funding sredstva, financiranje  
goods blago, izdelki, proizvodi, dobrine  
heads of  agreement glavne točke pogodbe  
industrial property industrijska lastnina podvrsta pravic intelektualne lastnine; to so patenti, dodatni varstveni certifikati, znamke, modeli in geografske označbe
infringe the IPR  kršiti PIL   
innovation inovacija OECD: Pri inovaciji gre za pretvorbo ideje v tržni izdelek, nov izboljšan proizvodni ali distribucijski proces ali v novo metodo socialnih storitev. V tej povezavi je inovacija sinonim za uspešno proizvodnjo, prilagoditev in izkoriščanje novosti v ekonomskem in socialnem smislu.
innovator inovator kdor izboljša že obstoječe stanje tehnike
intellectual property intelektualna lastnina pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju
interest rate  stopnja donosa   
internal rate of return (IRR)  notranja stopnja donosa    
invention izum kar je na novo ustvarjeno, proizvedeno, zlasti na tehničnem področju (proizvod, postopek, uporaba)
inventor izumitelj kdor odkrije nekaj novega, kar še ni v stanju tehnike
investing   vlaganje   
investor  investitor/vlagatelj   
IPR  PIL  intellectual property rights/pravice intelektualne lastnine 
IPR filing status  status vložene prijave za PIL   
key supplier dobavitelj na ključ  
licence agreement licenčna pogodba  
licence fees licenčnina  
licence holder imetnik licence  
licensee prejemnik, pridobitelj, uporabnik licence  
management team  vodstvo (podjetja)   
market growth rate  delež tržne rasti   
market research tržna analiza  
marketing trženje  
marketing agreement sporazum o trženju  
marketing strategy  tržna strategija   
marketing techniques metode (in načini) trženja  
National IP Office Nacionalni urad za intelektualno lastnino  
National Patent Office Nacionalni patentni urad  
non-disclosure agreement pogodba o nerazkritju informacij  
novelty of an invention novost kar pred datumom prijave ni bilo stanje tehnike 
nullity action against a patent tožba za razveljavitev patenta, ničnostna patentna tožba  
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)   Urad za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli), ki je pristojen za registracijo znamk in modelov  Evropske unije.
offset agreement sporazum o medsebojni poravnavi obveznosti  
original equipment manufacturing (OEM)  neposredni proizvajalec opreme  
patent patent pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje izum
patent application patentna prijava  
patent attorney patentni zastopnik  
patent claim patentni zahtevek pravno – tehnična formulacija predmeta izuma, za katerega se zahteva patentno varstvo
Patent Cooperation Treaty (PCT) pogodba o sodelovanju na področju patentov  
patent exploitation izkoriščanje patenta  
patent holder imetnik patenta  
Patent Information Services organizacije, ki nudijo storitve v zvezi z dajanjem patentnih informacij (npr. PATLIB)  
patent owner lastnik patenta  
patent pending prijavljeni patent  
patent policing  strategija patentiranja   
patent royalty licenčnina  
patentable patentibilen, primeren za patentiranje patentibilnost izuma je dosežena, če izum izpolnjuje pogoje novosti, inventivnosti in industrijske uporabnosti in istočasno ne spada v področja, ki so izključena iz patentiranja
patentee imetnik patenta  
pre-money valuation  vrednost podjetja pred dokapitalizacijo   
price earnings ratio (PE)  P/E kazalnik  Kazalnik P/E pomeni razmerje "cena/dobiček".
price structure  struktura cene   
pricing policy  cenovna politika   
prior art stanje tehnike vse tehnične rešitve, ki so bile pred datumom vložitve patentne prijave dostopne javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način
prior art searching poizvedba o stanju tehnike iskanje informacij o pravicah industrijske lastnine (o stanju tehnike pri patentih, o videzu pri modelih oziroma o istovetnosti ali podobnosti pri znamkah)
private labeled brand  cenejša blagovna znamka   
product test testiranje izdelka (v okviru tržne raziskave)  
prototype prototip predserijsko izdelan predmet, namenjen za prikaz novega izuma; lahko je že dokončan izdelek, lahko pa je tudi nedelujoč izdelek, ki je namenjen le za predstavitev
public regulatory requirements  formalni predpisi   
revenue forecast  pričakovani prihodki   
risk management obvladovanje tveganj  
royalty Licenčnina, avtorski honorar, nadomestilo za odstopljeno licenco, denarna odškodnina za odstopljene pravice  
royalty agreement licenčna pogodba  
sales channels  prodajne poti   
sales strategy  prodajna strategija   
skills and expertise  znanje in izkušnje   
starting price začetna, izhodiščna cena  
start-up costs začetni stroški  
state of the art stanje tehnike  
substantive patent law materialno/stvarno patentno pravo  
Supplementary Protection Certificate (SPC) Dodatni varstveni certifikat (DVC) pravica, ki jo lahko pridobi imetnik patenta neposredno po izteku 20. leta veljavnosti
target market  ciljni trg   
technological experience  izkušnje s področja tehnologije   
test market poskusni trg  
time preference  časovna preferenca  Osebna preferenca glede tega, ali raje dobite izplačilo danes ali raje počakate nekaj let in nato dobite večje izplačilo. 
trade mark blagovna znamka  
universal prior art že objavljena uporaba ali prodaja izuma kjer koli v svetu; (splošno) znano stanje  
unmet needs  neizpolnjene potrebe   
unregistered design right pravica iz nezaščitenega modela  
venture capital investors  investitorji tveganega kapitala   
wildcat brand neregistrirana/nedovoljena blagovna znamka