SPIRIT Slovenija

Inovacijski procesideja

Ideja

Ideja je rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev ali izvedbo česa. Je zamisel. Ideja (še) ne rešuje problema niti ne pomeni, da je to pravi korak do rešitve določenega problema.
Več o storitvah v fazi ideje

invencija

Invencija

Invencija je nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali nerešeno potrebo, ni nujno pa da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. Je rezultat raziskovalnega dela. Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem. Možna je zaščita in trženje pravice intelektualne lastnine, če je tehnično izvedljiva in funkcionalna.
Več o storitvah v fazi invencije

potencialna inovacija

Potencialna inovacija

Potencialna inovacija je do uporabnosti dognana invencija, ki pa še ni dala nove koristi, ki bi bila potrjena na trgu. Je rezultat razvoja, ki se pojavi v obliki izdelave prototipa ali uspešno izvedene poskusne proizvodnje. Možna je zaščita in trženje pravice intelektualne lastnine, npr. patenta, preden je proizvod skomercializiran.
Več o storitvah v fazi potencialne inovacije

inovacija

Inovacija

Inovacija je uporabna novost, katere koristnost se je potrdila na trgu. Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence itn. Je rezultat razvojno-raziskovalnega dela pri katerem je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop.
Več o storitvah v fazi inovacije

Življenjski cikel ideje

Vir: LIKAR, Borut. Inoviranje. 2., dopolnjena izd. V Kopru: Visoka šola za management, 2001.

Proces razvoja ideje do tržnega proizvoda

Izziv - definicija problema

Izziv je neposreden vzrok, da nekaj nastane. Je identificiranje in spoznavanje problema.

Kreiranje idej

Kreiranje idej je rezultat ustvarjalnega razmišljanja. poznamo različne tehnike ustvarjalnega razmišljanja. Več o tem ...

Vrednotenje in izbor

Ideje je treba analizirati, ovrednotiti in selekcionirati. Je kritična faza v procesu razvoja ideje do tržnega proizvoda. Vrednotenje idej lahko poteka na več načinov; ali preko znanega stanja tehnike, npr. iskanje po patentnih bazah, raziskava prisotnosti izdelka na trgu ipd.. Selekcija idej se izvaja s preverjanjem več selektivnih meril npr. tehnična izvedljivost, ekonomska učinkovitost itn..

Zaščita rešitve

Rešitev je v Sloveniji mogoče uradno zaščiti na Uradu RS za intelektualno lastnino in Avtorski agenciji za Slovenijo. Več o tem ...

Razvoj tržnega proizvoda

Pri razvoju tržnega proizvoda moramo najprej definirati razliko med idejo, konceptom in končno podobo proizvoda. Glede koncepta proizvoda si moramo odgovoriti na vprašanja: Kdo so uporabniki proizvoda? Katere so njegove ključne prednosti? Po čem se naš proizvod razlikuje od konkurenčnih? Sledi tržna raziskava, na podlagi katere opredelimo smiselnost nadaljnjega razvoja proizvoda in odločitev za prodajo na trgu.

Uvajanje tržnega proizvoda

Pri uvajanju tržnega proizvoda je treba opredeliti, kdaj in na katere kupce se najprej usmeri prodajne aktivnosti. Lahko se uvede tudi poskusno trženje.

Trg - koristnost

Trg z odzivi kupcev pokaže realno sliko uspešnosti razvoja proizvoda. Analiza prodaje zajema spremljanje in ocenjevanje obsega in strukture prodaje in kaže smernice za razvoj novih proizvodov.

Od invencije do inovacije

Vir: Likar B. in sodelavci. Management inovacijskih in RR procesov v EU. Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Slovenija, 1. izdaja, 2006.